Gå til indhold

Uddannelsesmuligheder

Se kontaktoplysninger
I Psykiatrien er der rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, uanset hvilken faggruppe du repræsenterer.

Psykiatriens forskellige tilbud om efter- og videreuddannelse og mere praksisnær kompetenceudvikling skal bidrage til at sikre høj kvalitet i både den enkeltes faggruppes kompetencer og i det tværprofessionelle samarbejde om og med patienten og patientens netværk.

Alle vores aktiviteter tager afsæt i Psykiatriens overordnede visioner og målsætninger.

Efteruddannelse

Vi prioriterer kompetenceudvikling højt. Derfor vil du løbende blive tilbudt efteruddannelse i form af kurser, uddannelse eller sidemandsoplæring eller læring i vores læringslaboratorier.

Psykiatrien har også en tværfaglig uddannelsespulje til længerevarende uddannelser, hvorfra der kan søges midler to gange årligt.

Grunduddannelser

Læringsmiljøer og læringsmuligheder til elever og studerende.

Læs mere om Grunduddannelser i Psykiatrien

Specialpsykologuddannelse

Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig psykologfaglig videreuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse.

Psykiatrien udbyder hvert år uddannelsesstillinger inden for både Voksenpsykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri.

Læs mere om Specialpsykologuddannelsen

Lægelig videreuddannelse

I Psykiatrien Region Sjælland ønsker vi at skabe og vedligeholde et uddannelsesmiljø, der er attraktivt for yngre læger, der søger speciallægeuddannelse i regionen, og som er med til at sikre speciallægeuddannelse af høj faglig kvalitet.

Vi arbejder målrettet med at sikre kvalitet og effektivitet i den lægelige videreuddannelse på tværs af vores afdelinger for Voksenpsykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri, herunder at sikre koordinering af videreuddannelsestiltag og vidensdeling.

Læs mere om Lægelig Videreuddannelse - Psykiatrien

Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk og børne- og ungdomspsykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som fra optag 2023/2024 strækker sig over 1½ år.

Læs mere om specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter

Kompetenceudviklingsforløbet (KUA-Psyk) for social- og sundhedsassistenter er et nyudviklet forløb, som er udviklet i et samarbejde mellem Psykiatrien og regionens to SOSU-skoler.

Det varer i alt 24 dage og består af fire forskellige AMU-kurser med fokus på klinisk psykiatrisk praksis, somatiske lidelser hos psykisk syge borgere samt udvikling af praksis. Forløbet gennemføres to gange årligt og afsluttes med et uddannelsesbevis

Forskning

I Psykiatrien er forskning et højt prioriteret indsatsområde. Vi har Psykiatrisk Forskningsenhed, hvis formål er at bedre diagnosticering og behandling af sindslidelser med henblik på at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen. Endvidere Vi har et velfungerende forskningsmiljø. Vi og tilskynder kandidat- og ph.d.- studier både for læger, sygeplejersker, psykologer og andre personalegrupper.

Læs mere om Forskning i Psykiatrien

Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering er et forsknings- og formidlingscenter, der understøtter Psykiatrien Region Sjællands
vision om strategisk, evidensbaseret og målrettet, at forebygge både vold og tvang.

Læs mere om Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

Psykiatrisk Uddannelse inden for Læringslaboratorier og Simulationstræning (Projekt PLUS)

Psykiatrien har etableret tre læringslaboratorier i henholdsvis Roskilde, Vordingborg og Slagelse. 

Læringslaboratorier udvikler virkelighedsnære læringsrum, hvor der er plads til at øve sig, begå fejl og mulighed for refleksion. Læringslaboratorier kan fx indeholde fiktive medicinrum og simulationstræning.

I Skills stations samarbejder grupper om praksisnære scenarier, og Virtual reality giver mulighed for fx at sætte sig i patientens sted.

Medarbejdere, elever og studerende har mulighed for at øge deres viden, træne færdigheder og udvikle nye kompetencer - i grupper eller alene, med instruktion eller som selvlæring.

Læs mere om Psykiatriens læringslaboratorier

Kontakt

Adresse

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Bygning 3

Fælledvej 6, 3. sal

4200 Slagelse

Se kort

Find vej - Slagelse

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-15

Ring til os

Tlf. 58 53 60 00

Tlf. 58 53 60 00

Skriv til os

Øvrig information

Lukkedage
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mellem jul og nytår